Câu hỏi về tài khoản thẻ


Những ai được đăng kí sử dụng Utop?

Add an easy-to-create, stylish FAQ section to your website. Display your frequently asked questions using the supplied shortcode ([faq]) and show/hide them via an animated, jQuery toggle or accordion box.
The FAQ’s can be displayed in groups by tagging them during the FAQ item’s creation. They can also be loaded closed or open, and for long FAQ’s, there’s a checkbox to add a “return to top” link at the bottom.

Nếu khách hàng là công ty/tổ chức sử dụng dịch vụ Utop có được khuyến mãi không?

Easy to use and looks great Tried four other big name FAQ plugins before this one. All the others had show stopper issues. This one just worked and looks great.

Điểm của Utop có hết hạn không?

Điểm của Utop sẽ hết hạn khi:

  • Khách hàng không sử dụng điểm trong thời gian dài
  • Có gian lận sử dụng điểm trong Utop
  • Mất quyền truy cập phần mềm

Tích lũy và sử dụng điểm


Thời gian và hiệu lực?

The following required plugin is currently inactive: Envato Market

Điểm là gì?

Add New FAQ


This theme requires the following plugins: Breadcrumb NavXT and Contact Form 7.This theme recommends the following plugin: Max Mega Menu.The following required plugin is currently inactive: Envato Market.

Làm thế nào tôi có thể tích lũy điểm?

Liên hệ


Hãy liên hệ hay nếu bạn có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ về bất cứ vấn đề nào liên quan tới Utop